An MoU signs between PBIT and Jiangsu Xinglong Environment Co. Ltd.